Principper og retningslinjer vedr. digitale medier på Hjørring Sydøstskole

 

Digitale medier omfatter bl.a. skolens og elevernes medbragte computere, iPads/Tablets og mobiltelefoner.

 

IT – en del af skolens hverdag

Mere IT i undervisningen skal være med til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen i alle fag. Se endvidere fælles mål (og skolens IT-handleplan, der er under udarbejdelse.)

 

Mål

Vi ønsker at elever, forældre og medarbejder har en sund og ansvarlig adfærd når de digitale medier anvendes.

IT og digitale medier inddrages som en naturlig del i skolens hverdag. Der arbejdes henimod opfyldelse af Folkeskoleloven og Hjørring kommunes skolepolitiske mål således, at IT inddrages i alle skolens fag på alle klassetrin.

 

Ansvarlighed

Skolen forventer, at alle behandler skolens udstyr med omtanke og logger af, når udstyret ikke bruges, så misbrug undgås.

Vi anbefaler, at der benyttes kode på privat udstyr - Koden skal indtastes før enheden kan benyttes. Skolen kan i den forbindelse ikke stilles til ansvar for brugerens handlinger.

 

Lyd-, billede- og videooptagelser.

Det er ikke tilladt at optage og dele lyd-, billede- og videooptagelser af aktiviteter i skoletiden uden lærerens godkendelse.

 

Anvendelse

Anvendelse af private såvel som skolens digitale medier er primært til brug i undervisningssammenhæng.

 

Det er op til det enkelte undervisningstid, at aftale regler for brug af mobil, pc og digitale medier i pauserne. Det betyder, at mobiler, tablets mm. kan indsamles ved skoledagens begyndelse og udleveres igen ved skoledagens ophør.

Reglerne kan gælde for hele undervisningsstedet, fasen, årgangen eller klassen.

 

Det er ikke tilladt at fremvise sider med pornografisk, racistisk og voldeligt indhold. Skolens computere har installeret en firewall, der blokerer for en del sider med dette indhold.

 

Digitale medier skal desuden anvendes til undervisningsformål, hvilket betyder, at der ikke spilles computerspil i undervisningen, med mindre det er aftalt mellem lærer og elev.

 

IT som en naturlig del af skolen.

Det forventes, at netetik og fornuftig brug af digitale medier inddrages på forældremøder minimum en gang i hver fase.

IT og digitale medier må anvendes i pauserne, så længe skolens politik og regler følges.

 

IT og prøver

Ved folkeskolens afgangsprøver er Undervisningsministeriets regler til enhver tid gældende.

 

BYOD – Bring Your On Device

BYOD er en del af Regeringen og KLs indsat (2014) for øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor eleverne opfordres til at medbringe deres egen computer, tablet mv. i undervisningen.

 

Skolen har ikke mulighed for at stille udstyr til rådighed for alle. Derfor har skolens elever mulighed for at medbringe og anvende eget udstyr i undervisningssituationer (BYOD).

 

Har I, som forældre, brug for vejledning til køb og brug af udstyr, tilbyder skolens it-vejledere gerne hjælp. Kontakt formidles via skolens kontor.

 

Brug af sociale medier

Skolen opfordrer alle brugere (både elever, forældre og ansatte) til at tænke grundigt over, hvad der lægges ud, da der ikke er nogen fortrydelsesret på nettet.

Ved krænkende adfærd henvises til skolens antimobbestrategi.

 

Ophavsret

Materiale hentet fra nettet må kun bruges efter gældende regler for ophavsret. Reglerne siger i korte træk, at man gerne må lave en udskrift af en tekst, man har fundet på Internettet. Udskriften må man dog kun bruge selv og evt. give til nogle enkelte venner. For kopiering og brug af billeder gælder de samme regler som for tekster.

For yderligere informationer om ophavsret se http://design.emu.dk/artik/04/36-juridisketips.html 

 

Forsikring

Skolen råder ikke over forsikringer, der dækker skader på privat udstyr. Der henvises til familiens basisforsikring.

 

Brud på skolens principper og retningslinjer

Ved brud på skolens politik vil der bliver taget stilling til det videre forløb i samarbejde mellem skole og hjem. I særlige tilfælde kan SSP inddrages.

I grove tilfælde kan der være tale om overtrædelse af bestemmelser i straffeloven, fx ved uberettiget videregivelser af billeder af andre personer og blufærdighedskrænkelse.

I øvrigt henvises der til skolens antimobbestrategi.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 8/11 2017

Revideret sidst d. 18/6 2019

Evalueres efteråret 2020.